Platobné Podmienky

Výška poplatku je kalkulované na základe výkonnostnej kategórie, veku a množstva odtrénovaných hodín.

◼Trénersky a členský poplatok

Hráč uhrádza trénerský poplatok mesačne na základe stanovených cien vždy mesiac dopredu uhradením faktúry.
Na začiatku letnej sezóny hráč uhrádza členský príspevok v hodnote 100€  čo mu súčasne umožňuje využívať tenisové kurty neobmedzene vo vytýčených hodinách (FREE PLAY pre členov) . Členský príspevok je odpustený kategórii RED (vek 4-6) a je povinný od kategórie Orange (6 a viac).
Členský príspevok je potrebné uhradiť ešte pred začiatkom tréningového procesu v letnej sezóne.  Poplatok je možné uhradiť jednorazovo alebo na dve  časti úhradou faktúry.
Súrodenecká zľava  50% úľava pre jedno dieťa  z členského príspevku v prípade súrodencov.

Fakturačné údaje:
Tenisový klub TK 77 Skalica
Športová 1, 90901 Skalica
IČO: 36081639
Register: Ministerstvo vnútra SR, číslo: VVS/1-900/90-134-97-1
Číslo účtu: SK24 0900 0000 0051 6976 8122

Každý člen disponuje možnosťou financovať si tréningový proces poukázaním 2% z daní. Z tejto sumy bude 50% odpočítaných z poplatkov. Je potrebné doniesť kópiu vyplneného formulára o poukázaní dane, aby vieme presne určiť výšku príspevku.

◼KLUBOVÉ TRÉNINGY

Technické informácie
Tréningová jednotka trvá buď 55 minút alebo 85 min z toho je 5 minút vyhradených na úpravu dvorca pre ďalšiu tréningovú jednotku.
Počas tréningov je vstup na kurt povolený len hráčom a trénerom. Rodič pokojne pozoruje svoje dieťa z dostatočnej vzdialenosti tak, aby nevyrušoval hráčovu koncentráciu a riadi sa pravidlami klubovej kultúry.
Tréningový proces neprebieha počas štátnych sviatkov či informovaním rodičov z iných dôvodov.
Letná sezóna prebieha štandardne 20.04.  –  27.09.
Zimná sezóna 15.10. – 1.4.

Tenisové kempy prebiehajú v mesiacoch
Apríl – letná príprava
Júl/August – denný kemp
Október – kondičné sústredenie

Náhrady a  storno podmienky: 
Tenisový klub TK77 Skalica garantuje počet tréningov, ktorý rodič zaplatí.

1. V prípade výpadku tréningu zo strany trénera či klubu, príde k náhrade tréningu alebo finančnej kompenzácii.
2. V prípade výpadku tréningu zo strany dieťaťa z rôznych dôvodov (napr. odcestovanie, dovolenky, oslavy…), tenisový klub nebude tento výpadok  nijako kompenzovať. Avšak, pri dlhodobých preukázateľné zdravotných problémoch, ktoré budú trvať viac ako 3 týždne sa dohodneme na
kompenzácii, či už formou náhradného tréningu. Túto situáciu riešime vždy  individuálne s vedením klubu.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY:
V prípade, že začne pršať do 20 minút od začiatku tréningu, hráč má nárok na náhradnú hodinu. V prípade, že začne pršať po 20 minútach, hodina sa nenahrádza. 

◼FREE PLAY PRE ČLENOV

Je vyhradená časová zóna  určená pre členov tenisového klubu. Členovia klubu, ktorí sa zapájajú do tréningového  procesu tak môžu  hrať neobmedzené množstvo hodín  vo vyhradených časoch zdarma. (FREE PLAY)
V čase vyhradenom na free play môžu hráči nášho klubu hrať s nečlenmi, rodinnými príslušníkmi alebo aj s hráčmi iného klubu zdarma. V prípade, že si  pôjdu rodičia  zahrať sami bez dieťaťa alebo s iným nečlenom, je potrebné uhradiť  poplatok za prenájom kurtu.

◼INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY

Ak sa hráč dohodne s trénerom na individuálnych tréningoch, zakúpi si u správcu  permanentku na určitý počet tréningov (5,10,20). Čas a dátum tréningov podlieha  dohode hráča  s trénerom. Ak chce na tenisových kurtoch trénovať individuálne hráč, ktorý nie je členom alebo je z iného klubu dopláca poplatok za prenájom dvorcu.

Kontaktné údaje:

     +421 9XX XXX XXX
     info@tk77.sk

       Športová 239/54, Skalica

Kontaktné údaje:

 

 

 

     info@tk77.sk

       Športová 239/54, Skalica