rezervacie_background

Tréningy

Platobné podmienky

Poplatky sú rozdelené na členské a trénerské

1. TRÉNERSKY POPLATOK

Výška poplatku je kalkulovaná na základe výkonnostnej kategórie a množstva
odtrénovaných hodín. Cena tréningu je 25€ a je rozpočítaná medzi počet
detí v skupine. Hráč uhrádza trénerský poplatok mesačne úhradou faktúry.
Jedno fakturačné obdobie trvá vždy 4 týždne, štandardne 8 tréningov pri
frekvencii 2 tréningy do týždňa.

2. ČLENSKÝ POPLATOK

Na začiatku letnej sezóny hráč uhrádza členský príspevok. Po úhrade člen získava
automaticky neobmedzený vstup na kurty cez rezervačný systém.

do 8 rokov 50,00 €

od 8 rokov 100,00 €

·        Súrodenecká zľava: 50% zľava na mladšieho súrodenca.

·        V prípade, že hráč začína prvú sezónu je členský poplatok odpustený

Členský príspevok je potrebné uhradiť pred začiatkom letnej sezóny najneskôr do 19.mája. Poplatok je možné uhradiť jednorazovo alebo na dve časti u správcu dvorcov

Fakturačné údaje:
Tenisový klub TK 77 Skalica
Športová 1, 90901 Skalica
IČO: 36081639
Register: Ministerstvo vnútra SR, číslo: VVS/1-900/90-134-97-1
Číslo účtu: SK24 0900 0000 0051 6976 8122
Každý člen disponuje možnosťou financovať si tréningový proces poukázaním 2% z daní. Z tejto sumy
bude 50% odpočítaných z poplatkov. Je potrebné doniesť kópiu vyplneného formulára o poukázaní
dane, aby vieme presne určiť výšku príspevku.

 

3.  2%

Každý člen disponuje možnosťou financovať si tréningový proces poukázaním 2% z daní. Z tejto sumy bude 50% odpočítaných z poplatkov. Je
potrebné doniesť kópiu vyplneného formulára o poukázaní dane, aby vieme presne určiť výšku príspevku.

 

Trénersky poplatok je použitý na:         

 

Členský
poplatok je použitý na:

– technická výbava trénerov (lopty, pomôcky),

– správa dvorcov.

– šéf tréner & metodik,

– manažment & organizácia,

– administratíva,

– účtovníctvo,

–  Investície spojené s rekonštrukciou a výstavbou

-Marketing a informačné systémy

– Investície do rozvoju klubu

 

 

– materiálne náklady na prípravu dvorcov,

– údržba areálu

– prevádzkové náklady turnaje STZ

– Školenie trénerov

– Poplatky STZ

– Licencie trénerov

Ostatné poplatky                                                                                       

Registrácia hráča STZ:         

do 10 rokov          5,00€          platnosť 1 rok                         uhrádza klub 

od 10 rokov        30,00€          platnosť 2 roky                      50% uhrádza klub                                                    

Poplatok za registráciu sa uhrádza spolu s členským príspevkom pred začiatkom letnej sezóny.


4. KLUBOVÉ TRÉNINGY

Technické informácie
Tréningová jednotka trvá buď 55 minút alebo 85 min z toho je 5 minút vyhradených na úpravu
dvorca pre ďalšiu tréningovú jednotku. Počas tréningov je vstup na kurt povolený len hráčom
a trénerom. Rodič pokojne pozoruje svoje dieťa z dostatočnej vzdialenosti tak, aby nevyrušoval
hráčovu koncentráciu a riadi sa pravidlami klubovej kultúry.
Letná sezóna apríl –október (presný začiatok je závislí od počasia)
Zimná sezóna október – marec

NÁHRADY a STORNO PODMIENKY: 

Tenisový klub TK77 Skalica garantuje počet tréningov, ktorý rodič zaplatí.
1. V prípade výpadku tréningu zo strany trénera či klubu, príde k náhrade tréningu alebo finančnej
kompenzácii.
2. V prípade výpadku tréningu zo strany dieťaťa z rôznych dôvodov (napr. odcestovanie, dovolenky,
oslavy…), tenisový klub nebude tento výpadok nijako kompenzovať. Avšak, pri dlhodobých
preukázateľné zdravotných problémoch, ktoré budú trvať viac ako 3 týždne sa dohodneme na
kompenzácii, či už formou náhradného tréningu. Túto situáciu riešime vždy individuálne s vedením
klubu.
4. Individuálne tréningy
Hráč sa dohodne s  trénerom na individuálnych tréningoch. Cena individuálneho tréningu je
stanovená individuálne ku každému trénerovi. Tréner vedie evidenciu tréningov a na konci mesiaca
zašle výpis rodičovi a klubu. Na základe daného výpisu uhrádza na konci mesiaca rodič poplatok za
individuálne tréningy na recepcii v bufete.

Kontaktné údaje:

     info@tk77.sk

       Športová 239/54, Skalica