web_main_background (2)

Ochrana
osobných údajov

(GDPR)

Súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely na webe.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a podpísaním tohto formulára nižšie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti SA 21 sport academy, s.r.o. so sídlom Jendoradová 24, 90901 Skalica, IČO: 51171953, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 86764/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska a e-mail (ďalej ako „osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny, hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „účel“).

Obdobie súhlasu: Tento súhlas je prevádzkovateľovi udelený na obdobie troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov na daný účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu prevádzkovateľa: SA 21 sport academy, s.r.o. so sídlom Jendoradová 24, 90901 Skalica alebo e-mailom na e-mail info@imove.sk, alebo telefonicky na čísle +421 904 106 676 (v prípade telefonického odvolania súhlasu bude potrebné overiť vašu totožnosť). V prípade odvolania súhlasu nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na daný účel.

Ostatné informácie pre dotknutú osobu: Týmto vám ešte dávame na vedomie, že podľa ZoOOÚ a GDPR:

  • osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom a ostatnými príjemcami, ako je bližšie uvedené v informačnom memorande na daný účel;

  • máte právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu, aké osobné údaje o vás spracúva, vysvetlenie od prevádzkovateľa ohľadom spracúvania osobných údajov, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, o ich výmaz, opravu, aktualizáciu, obmedziť ich spracúvanie alebo zabezpečiť ich prenos k inému subjektu;

  • v prípade pochybností o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR;

  • komplexné informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov nájdete v informačnom memorande, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.tk77.sk.

V prípade, ak budete mať ďalšie otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa písomne na adrese SA 21 sport academy, s.r.o., so sídlom Jednoradová 24, 90901 Skalica, e-mailom na info@imove.sk alebo telefonicky na +421 904 106 676.

Kontaktné údaje:

     +421 9XX XXX XXX
     info@tk77.sk

       Športová 239/54, Skalica

Kontaktné údaje:

     +421 9XX XXX XXX
     info@tk77.sk

       Športová 239/54, Skalica